Bostan Lake of Bohu County, China's Xinjiang

2020-09-07source:Xinhua
  • Aerial photo taken on Sept. 2, 2020 shows people fishing on Bostan Lake in Bohu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • Aerial photo taken on Sept. 2, 2020 shows a view of a wetland in Bostan Lake of Bohu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • Aerial photo taken on Sept. 2, 2020 shows a view of Bohu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • Photo taken on Sept. 2, 2020 shows water lily flowers in a wetland in Bostan Lake of Bohu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • We Recommend

    Top