From Xinjiang to Ningxia: Bakery thrives

2022-04-01source:Chinadaily
  • Abdureim Aisha runs three flatbread bakeries in Yinchuan, Ningxia Hui autonomous region. [Photo by Wang Xiao and Xue Rui/For chinadaily.com.cn]

  • Abdureim Aisha runs three flatbread bakeries in Yinchuan, Ningxia Hui autonomous region. [Photo by Wang Xiao and Xue Rui/For chinadaily.com.cn]

  • Abdureim Aisha runs three flatbread bakeries in Yinchuan, Ningxia Hui autonomous region. [Photo by Wang Xiao and Xue Rui/For chinadaily.com.cn]

  • Abdureim Aisha runs three flatbread bakeries in Yinchuan, Ningxia Hui autonomous region. [Photo by Wang Xiao and Xue Rui/For chinadaily.com.cn]

  • We Recommend

    Top